Verkiezingen voor recruiters, deel 2: wat vindt ‘links’ dat er moet gebeuren?

Wat hebben politieke partijen in petto dat ook van belang is voor recruiters? Is werving en selectie nog een thema in de verkiezingsprogramma’s? En hoe denken politici over de arbeidsmarkt? Vandaag: de linkerkant van het spectrum.

Peter Boerman Op 04 maart 2021
Gem. leestijd 4 min 387x gelezen
Deel dit artikel:
Verkiezingen voor recruiters, deel 2: wat vindt ‘links’ dat er moet gebeuren?

Op woensdag 17 maart 2021 vinden weer de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Speelt de arbeidsmarkt daar ook nog een grote rol in? En wat beloven de partijen op het gebied van werving en selectie? In twee artikelen zetten we het kort onder elkaar, aan de hand van enkele opvallende punten in de programma’s. We keken daarbij eerst naar 8 partijen die meestal rechts van het midden worden gesitueerd, en nu naar 9 partijen die ter linkerzijde een gooi naar een Kamerzetel doen. Wat zijn bij hen de meest opvallende punten?

PvdA: Geen verplichte sollicitaties meer

 • Gemeenten krijgen vrijheid om bijstandsgerechtigden vrij te stellen van de sollicitatieplicht.
 • De verhoogde sollicitatie-eis voor jongeren in de bijstand verdwijnt.
 • Bij eventuele tekorten op de arbeidsmarkt wordt in eerste instantie gekeken naar omscholing en activering van inwoners van Nederland.
 • Racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt pakken we keihard aan, met hoge boetes en meer mogelijkheden voor de arbeidsinspectie om hiertegen op te treden.

D66: Discriminerende algoritmes te lijf

 • Sollicitatiecommissies bij overheden, publieke en semipublieke instellingen hebben een gevarieerde samenstelling wat betreft gender, leeftijd en achtergrond.
 • Grotere bedrijven worden verplicht in hun jaarverslag te rapporteren over loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
 • Alle overheidsorganisaties, in het bijzonder de politie en de Belastingdienst, maken diversiteitsbeleid tot prioriteit in alle lagen van de organisatie.
 • Defensie voert actief beleid om een diverse organisatie te worden, in de breedste zin van het woord. Er komen meer mogelijkheden voor deeltijd en reservisten. Leeftijdsbelemmeringen worden geschrapt.
 • Een boete, oplopend tot 10.000 euro voor bedrijven die in hun werving en selectie discrimineren.
 • We gaan de discriminerende werking tegen die algoritmes kunnen hebben bij werving en selectie.
 • We verlagen de werkgeverspremies voor de laagste inkomens zodat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om mensen die moeilijk aan het werk komen in dienst te nemen.

GroenLinks: Breed de strijd aan met discriminatie

 • Mensen in de asielprocedure krijgen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen of worden voor een tijdelijke baan gematcht met werkgevers met vacatures.
 • Om stagediscriminatie tegen te gaan, stimuleren we onderwijsinstellingen om stageplekken toe te wijzen in plaats van studenten te laten solliciteren.
 • We helpen oudere werknemers om gezond te kunnen werken. We bestrijden leeftijdsdiscriminatie, steunen het sluiten van generatiepacten en helpen werkgevers via het Werkloket met gratis advies over het organiseren van goed werk voor oudere werknemers.
 • We sluiten overeenkomsten met herkomstlanden van arbeidsmigranten, waarin we de ruimte voor arbeidsmigratie afstemmen op de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt en de beschikbaarheid van en behoefte aan werknemers in het land van herkomst.

SP: Werkgever niet ook tegelijk huisbaas

 • We reguleren de arbeidsmarkt door het invoeren van (tijdelijke) werkvergunningen. Arbeidsmigranten worden beschermd tegen hun werkgever door niet langer toe te staan dat die ook hun huisbaas is.
 • Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen krijgen een arbeidsmarktkwalificatie die duidelijk maakt wat hun vaardigheden zijn.
 • We gaan uit van gelijk loon voor gelijk werk, de bedrijven betalen alle werknemers volgens de geldende cao-afspraken.
 • Stagediscriminatie door bedrijven gaan we vervolgen.

ChristenUnie: Actief tegen zwangerschapsdiscriminatie

 • Om arbeidsmigratie beter te kunnen richten op sectoren waar echt tekorten zijn, willen we bevorderen dat het systeem van tewerkstellingsvergunningen ook toegepast kan worden op werknemers uit EU-landen.
 • Er komt een coalitie tegen racisme, die moet leiden tot een breed gedragen krachtige aanpak om racisme tegen te gaan op de arbeidsmarkt. Met meer expertise binnen de politie, integere sollicitatieprocedures, uitbanning van discriminerende algoritmesystemen en strikte handhaving.
 • Handhaving op zwangerschapsdiscriminatie.
 • Er komt een jaarlijks richtgetal voor arbeidsmigratie, op basis van gerichte arbeidsmarktanalyses.
 • Mbo-docenten worden ook ingezet als jobcoach en stagebegeleider, zodat jongeren een kans op de arbeidsmarkt krijgen.

Partij voor de Dieren: Recht op anonieme sollicitatie

 • De sollicitatieplicht voor 60-plussers wordt afgeschaft.
 • Iedereen heeft recht op anonieme sollicitatie. De motivatie en eigenschappen van een sollicitant vormen hiermee het uitgangspunt voor het uitnodigen van sollicitanten en voorkomen van discriminatie op basis van bijvoorbeeld etniciteit. Iedere sollicitant heeft recht op een eerlijk en transparant proces en (sollicitatie)gesprek, waarbij belangen, gebaseerd op aannames en generalisatie, van een werkgever niet de leidraad vormen.
 • Werkzoekenden kunnen makkelijker vrijwilligerswerk en stages doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt is gericht. Deze activiteiten tellen voortaan mee als zinvolle voorbereiding op terugkeer naar de arbeidsmarkt.
 • Er komt een vergunningsplicht voor uitzendbureaus om de wildgroei van uitzendbureaus een halt toe te roepen.

Denk: Loksollicitaties tegen discriminatie

 • Afgestudeerden die een opleiding hebben gevolgd in een sector die onder druk staat, kunnen zich kosteloos laten omscholen.
 • Fiks investeren in aanvullende inspectiecapaciteit bij de Inspectie SZW om te inspecteren op discriminerende praktijken bij bedrijven.
 • Diversiteitschecklists en een diversiteitshelpdesk bij de overheid, om bedrijven te helpen hun bedrijfsvoering inclusiever te maken.
 • Loksollicitaties uitvoeren bij bedrijven, zodat discriminerende werkgevers tegen de lamp lopen en bestraft kunnen worden.

Bij1: Uitzendbureaus in publieke sector verbieden

 • Als een student een stageverplichting heeft, mag het bemachtigen van een stageplek niet geheel afhankelijk zijn van sollicitatiesucces. Waar nodig of wenselijk wordt gewerkt met toewijzing. De Inspectie SZW krijgt meer middelen om stagediscriminatie en uitbuiting op te sporen en harder te bestraffen.
 • We maken flex- en uitzendwerk duurder voor werkgevers. Werknemers die langer dan 9 maanden met een tijdelijk contract werken, krijgen een vast contract.
 • Werknemers krijgen zélf zeggenschap over hun eigen werk doordat bedrijven in handen van werknemers democratisch worden bestuurd.
 • Uitzendbureaus die leraren, zorgpersoneel of anderen in publieke sectoren uitzenden, worden verboden.

Volt: Minister voor kansengelijkheid

 • De benoeming van een minister zonder portefeuille, speciaal voor emancipatie en kansengelijkheid, als signaal dat we discriminatie, genderlijkheid en inclusiviteit hoog op de agenda zetten.
 • De tekorten in de zorg tegengaan door de administratieve lasten van het zorgpersoneel te verminderen, zodat er in elk geval meer ruimte voor bijscholing komt. Ook moet de beloofde loonsverhoging van 6,5% in twee jaar worden gerealiseerd.

Lees ook

Tags:
Deel dit artikel:

Peter Boerman

Hoofdredacteurbij Werf&
Hij heeft eigenlijk nog nooit een vacature uitgezet. En meer sollicitatiegesprekken gevoerd als kandidaat dan als recruiter of werkgever. Toch schrijft Peter Boerman alweer een jaar of 10 over weinig anders dan over de wondere wereld van werving en selectie, in al zijn facetten.
Bekijk volledig profiel

Premium partners Bekijk alle partners